โปรแกรมทัวร์
ผู้ชม
วันนี้ 233
เมื่อวาน 183
ทั้งหมด 165,444
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 233
เมื่อวาน 188
ทั้งหมด 189,491
 
กำหนดการเดินทาง : 18 - 22 มีนาคม 2560

 
ราคาเริ่มต้น 18,888.00 ฿/ท่าน
 

ทัวร์ : ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน
Volume :
 
 
 
 
 
Description

ไต้หวัน ปล่อยโคมผิงซี

5 วัน 3 คืน

 

กำหนดการเดินทาง    18 - 22 มีนาคม 2560

เดินทางโดย   :   สายการบิน  NOK SCOOT (XW)

โปรแกรมการเดินทาง  :

วันแรก     :  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่สอง   :  เถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-

                 วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต                

วันที่สาม   :  ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้ง

                 ซีเหมินติง-จีหลง-จีหลงไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่      :   จีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ชมตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-น้ำตกสือเฟิน-

                 ผิงซี ปล่อยโคมลอย-ตลาดเก่าแก่เซินเคิง-อาบน้ำแร่

วันที่ห้า    :   สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

 

อัตราค่าบริการ: ราคา ต่อท่าน  ( พักห้องคู่ )

กำหนดการเดินทาง

(กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่ / เด็ก

พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่มท่านละ

วันที่  18-22  มีนาคม 60

18,888 บาท

4,500  บาท

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก

 
เว็บสำเร็จรูป
×