โปรแกรมทัวร์
ผู้ชม
วันนี้ 20
เมื่อวาน 239
ทั้งหมด 165,470
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 20
เมื่อวาน 239
ทั้งหมด 189,517
 
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 20-28 มกราคม 60

 
ราคาเริ่มต้น 143,500.00 ฿/ท่าน
 

ทัวร์ : AURORA_ICELAND_LONDON_9_DAYS
Volume :
 
 
 
 
 
Description

ทัวร์ไอซ์แลนด์ - ลอนดอน

9D 6N

โดยสายการบินไทยและไอซ์แลนด์แอร์

 สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ แสงเหนือและธารน้ำแข็งพันปี

เปิดประสบการณ์ใหม่สู่ความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง    วันที่ 3-11 ธันวาคม 2559 (138,900 บาท) 

   วันที่ 20-28 มกราคม 2560 (143,500 บาท)

เดินทางโดย   :   สายการบินไทย (TG)

โปรแกรมการเดินทาง  :

วันแรก      :  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง    :   ลอนดอน (อังกฤษ) เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)

วันที่สาม    :   เรคยาวิก อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก น้ำตกกูลฟอสส์

                   น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ วิก

วันที่สี่       :  หมู่บ้านวิก ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล ธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล หมู่บ้านวิก

วันที่ห้า     :  วิก เรกยาวิค บูลลากูล ชมเมือง

วันที่หก     :  เรคจาวิค ลอนดอน (อังกฤษ) ชมเมือง

วันที่เจ็ด    :  ลอนดอน อิสระตามอัธยาศัย (Free day)

วันที่แปด   :  ลอนดอน สนามบิน

วันที่เก้า    :  กรุงเทพ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  

อัตราค่าบริการ: ราคา ต่อท่าน  ( พักห้องคู่ )

เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน/กรุ๊ป

3-11 ธันวาคม 2559

20-28 มกราคม 2560

ราคาผู้ใหญ่   พักห้องคู่

138,900.-

143,500.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

138,900.-

143,500.-

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(เด็กมีเตียงเสริม)

133,000.-

137,500.-

พักห้องเดี่ยว  เพิ่มเงิน ท่านละ

35,000.-

35,000.-

ที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business class)

โปรดสอบถาม

โปรดสอบถาม

 ***ราคาอาจมีการปรับขึ้น ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 20 มิ.ย. 59)***

 
เว็บสำเร็จรูป
×